Telefon: 0553 058 72 58

UK için : +44 7467 852912

Adres: Tunus Caddesi 81-4

UK için : Kensington/Londra

e-posta

pskbilgen@gmail.com

Psk. Dr. BİLGEN IŞIK KARAŞAHİN

Kişisel Verilerin Korunması
ve İşlenmesi Politikası

 • AMAÇ

Değerli Danışanlarımız, Kişisel Verilerin korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek ve bu verilerin güvenliği hususunda azami hassasiyet gösterdiğimizi bilmenizi istiyoruz. Kişisel Verileri İşleme ve Koruma Politikası (“Politika”), Psk. Dr. Bilgen Işık Karaşahin (“Bilgen Işık Karaşahin”) tarafından kişisel verilerin işlenmesi ve korunması usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca sağlık verileriniz başta olmak üzere, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dahil kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu olarak Bilgen Işık Karaşahin tarafından, aşağıdaki politika metninde açıklandığı şekilde ve mevzuatta öngörülen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verilerin üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Bu kapsamda, başta özel hayat gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak yukarıda sayılan tüm bu işlemler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun hareket edilerek ve gerekli önlemler alınarak gerçekleştirilmektedir.

 • KAPSAM

Danışan, Danışan Yakınları, Çalışan Yakınları, Uzman Hekim, kişilerin ait kişisel veriler bu Politika kapsamında olup, Bilgen Işık Karaşahin’in sahip olduğu ya da yönettiği kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu politika uygulanır.

 • TANIMLAR

İşbu Politikada aşağıdaki tanımlara yer verilmiştir.

TanımAçıklama
Açık RızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Alıcı GrubuVeri Sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi
Anonim                         Hale GetirmeKişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
Bilgen Işık KaraşahinPsk. Dr. Bilgen Işık Karaşahin
İmhaKişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
İlgili KişiKişisel verileri Bilgen Işık Karaşahin tarafından yahut adına işlenen tüm gerçek kişiler.
Kanun6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kayıt OrtamıTamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
Kişisel VeriKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgi.
Kişisel                  Verilerin İşlenmesiKişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kişisel Veri İşleme EnvateriBilgen Işık Karaşahin’in işi kapsamına bağlı olarak gerçekleştirmekte olduğu kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımının yapılıp yapılmadığının, öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.
Özel                   Nitelikli Kişisel VeriGerçek kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafetleri, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler olarak adlandırılır.
Periyodik İmhaKanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden
 aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi olarak adlandırılır.
PolitikaKişisel Verileri Koruma Politikası
Veri İşleyenVeri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Veri SorumlusuKişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.
VERBİSVeri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi
 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
 1. Genel İlkeler

Kanunun 3 üncü maddesinde belirtildiği üzere, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi kapsamında yer almaktadır.

Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

 • Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Bilgen Işık Karaşahin, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu çerçevede, kişisel veriler Bilgen Işık Karaşahin’in iş faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Bilgen Işık Karaşahin, kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli önlemleri almakta ve belirli sürelerle kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin gerekli mekanizmaları kurmaktadır.

 • Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Bilgen Işık Karaşahin, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında işlemektedirler. Amacına uygun olmayan her türlü gereksiz kişisel verinin işlenmesinden kaçınılmaktadır.

 • İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Bilgen Işık Karaşahin kişisel verileri yalnızca faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup, belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.

 • İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Bilgen Işık Karaşahin, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Bilgen Işık Karaşahin öncellikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre saklanmaktadır. Kişisel veriler, belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

 1. Şartlar

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir.

 • Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek duyulmaksızın kişisel verileri işlenebilecektir.

 • Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi,
 • Fiili İmkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde kişisel veriler işlenebilecektir.

 • KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Bilgen Işık Karaşahin, Kanunun 8 inci maddesinde belirtildiği üzere kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verileri, yurt içinde üçüncü kişilere (Uzman hekim/ hekimler, muhasebe hizmeti alınan kimse ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları vb.) aktarmakta olup, yurtdışına aktarım yapmamaktadır. Kişisel veriler aktarılırken gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Bilgen Işık Karaşahin, Kanunun 8 inci maddesinde belirtildiği üzere ilgili kişinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere kişisel verilerin aktarımını yapmamaktadır. Yine 6698 Sayılı Kanunun 5 inci maddesi ikinci fıkrasında ve 6 ıncı maddesi 3 üncü fıkrasında belirtildiği üzere aşağıdaki şartlar karşılığında ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel veriler ve özel nitelikli veriler (bu verilerin aktarılması ise aşağıda ayrıca ele alınacaktır) üçüncü kişilere aktarım yapılabilecektir;

 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına dair açıkça düzenleme var ise
 • Kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
 • Bilgen Işık Karaşahin’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi
 • İlgili kişinin kendisi tarafından kişisel verilerin alenileştirilmiş olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bilgen Işık Karaşahin’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülmesi, sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise,

 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbi teşhis,
 • Tedavi bakım ve hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi gibi amaçlarla açık rıza temin edilmeksizin kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Yurtdışındaki Kişilere Aktarılması;

Bilgen Işık Karaşahin, Kişisel verilerin yurtdışına aktarılması ilişkin olarak, KVKK’nın 9.maddesi doğrultusunda veri sahibinin açık rızasını aramaktadır. Ancak özel nitelikli kişisel veriler dahil, kişisel verilerin veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenmesine izin verilen şartların varlığı halinde, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede, yeterli korumanın bulunması kaydıyla veri sahibinin açık rızası aranmaksızın da Bilgen Işık Karaşahin tarafından kişisel veriler yurtdışına aktarılabilecektir. Eğer aktarım yapılacak ülke Kurul tarafından yeterli korumanın bulunduğu ülkeler arasında belirlenmemiş ise, Bilgen Işık Karaşahin ve ilgili ülkedeki veri sorumlusu/ veri işleyen yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt edecektir. Psk. Dr. Bilgen Işık Karaşahin olarak hiçbir şekilde yabancı ülkelere kişisel veri aktarmamaktadır ve yabancı ülkelerden tutulan sunucularda kişisel veri tutmamaktadır.

 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN VE SAKLANMASININ HUKUKİ GEREKÇELERİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3.maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4.maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5.ve 6. Maddelerinde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır. Buna göre Bilgen Işık Karaşahin, faaliyetleri çerçevesinde kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklamaktadır. Aşağıda, kişisel verilerin işlenmesini ve saklanmasını öngören hukuki gerekçeler mevcuttur.

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Kanunu
 • 4857 Sayılı İş Kanunu
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik
 • Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
 • Türk Psikologlar Derneği Yönetmeliği
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • Ve sair kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler

 • KİŞİSEL VERİLERİ   TOPLAMA,  SAKLAMA,  İMHA SEBEPLERİ  VE İŞLEME AMACI

Bilgen Işık Karaşahin, 6698 Sayılı KVK Kanunun 12 inci maddesinde belirtildiği üzere kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla her türlü idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

Bilgen Işık Karaşahin, kliniğin faaliyetleri çerçevesinde işlemiş olduğu kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre boyunca saklamaktadır. Yasal bir süre mevcut değilse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlene imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve /veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir. Yukarıda saklamayı gerektiren hukuki sebepler açıklanmıştır. Bir de imhayı gerektiren hukuki sebepler mevcuttur. Şöyle ki;

Kişisel veriler;

 • İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
 • İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,
 • Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Bilgen Işık Karaşahin tarafından kabul edilmesi,
 • Bilgen Işık Karaşahin’in ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması, durumlarında, Bilgen Işık Karaşahin tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerin, toplanmasını ve saklanmasını gerektiren hukuki sebepleri, işleme amaçları ve imhasını gerektiren sebepler ve saklama süreleri, “Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında” detaylı olarak yer almaktadır.

 • KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ VE GİZLİLİĞİ İÇİN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

KVKK’nın 12.maddesinin 1.bendinde öngörülen;

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

Adına gerekli tedbirlerini almaktadır. Bu tedbirler her türlü idari ve teknik tedbirler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bilgen Işık Karaşahin, kişisel veri güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması amacıyla idari tedbir kapsamında; gerekli denetimleri yapar veya yaptırır. Toplanan ve işlenen veriler ile ilgili personel görevinin sınırları kapsamı dışında işlem yapılması halinde imzalatılmış olan Disiplin Prosedürünün uygulanacağını bilir.

Teknik tedbirlerde ise; gelişen teknolojiye uygun altyapı yatırımları yapılarak, virüs koruma sistemleri ile veriler koruma altına alınmaktadır.

Bilgen Işık Karaşahin tarafından alınmış olan idari ve teknik tedbirler, yukarıda kısaca anlatılmış olup, “Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında” detaylı olarak ele alınmıştır.

 • KAMERA KAYDI

Bilgen Işık Karaşahin Klinik Psikoloğu olarak, bina girişinde veyahut Kliniğin içerisinde, kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla giriş-çıkış yapan danışan ve ziyaretçilerin görüntü kayıtları alınmamaktadır.

Bilgen Işık Karaşahin tarafından eğer ki görüntü kaydı alınmasına başlanması halinde, KVK Kanunun 12.maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınacaktır ve işbu politika dahil olmak üzere güncellenecektir.

 • İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİ

Bilgen Işık Karaşahin Klinik Psikoloğunun sahip olduğu internet sitesinde; bu siteyi ziyaret eden kişilerin; site içerisinde kaydedilen internet hareketleri, Veri Sorumlusunun meşru menfaati ve 5661 Sayılı Kanun (İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında) gereği 2 yıl saklı tutulmaktadır.

 • İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI
 • İlgili Kişilerin Başvuru Hakkı

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri, Kanunun 11.maddesi kapsamında taleplerini aşağıdaki seçeneklerden biri ile iletebilirler. 

BAŞVURU ŞEKLİ

 • www.bilgenkarasahin.com adresinde yer alan İlgili Kişi Formunu, Bilgen IŞIK KARAŞAHİN’in Tunus Caddesi 81-4 Çankaya- Ankara adresine ıslak imzalı olmak şartı ile posta veyahut kargo yolu ile göndermek,
 • www.bilgenkarasahin.com adresinde yer alan İlgili Kişi Formunu, elektronik imza ile imzalayarak pskbilgen@gmail.com  adresine göndermek,
 • pskbilgen@gmail.com  adresine www.bilgenkarasahin.com adresinde yer alan İlgili Kişi Formunu ıslak imzalı bir şekilde göndermek suretiyle başvurularınızı Bilgen IŞIK KARAŞAHİN’e iletebilirsiniz.

 • Başvuru Hususunda İstisnalar

KVK Kanunu’nun 28.maddesi gereğince ilgili kişilerin aşağıdaki hallerde işlenen kişisel veriler için haklarını ileri sürmeleri mümkün değildir.

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamın işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanunu’nun 28’inci maddesi 2 inci fıkrası gereğince ilgili kişilerin aşağıda belirtilen hallerde işlenen kişisel veriler için haklarını (aydınlatma ve zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere) ileri sürmeleri mümkün değildir.

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunu verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 • İlgili Kişi Başvurusunun Cevaplandırılması

Bilgen Işık Karaşahin, KVK Kanunun 13 üncü maddesi ve ikincil mevzuata uygun olarak kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

Kişisel veri sahibinin, İlgili Kişinin Hakları kısmında yer alan haklara ilişkin talebini usule uygun olarak Bilgen Işık Karaşahin’e iletilmesi durumunda, Bilgen Işık Karaşahin talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.

 • POLİTİKANIN GÜNCELLENMESİ VE YÜRÜRLÜĞÜ

İşbu Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda (Bilgen Işık Karaşahin’e ait internet sayfası) olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır. Ayrıca kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

Politika, ihtiyaç duyuldukça gerekli olan bölümleri mevzuat hükümlerine uygun olarak güncelleyecektir ve web sitesinde yayınlayacaktır.