Telefon: 0553 058 72 58

UK için : +44 7467 852912

Adres: Tunus Caddesi 81-4

UK için : Kensington/Londra

e-posta

pskbilgen@gmail.com

Aydınlatma Metni

PSK. DR. BİLGEN IŞIK KARAŞAHİN
AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Psk. Dr. Bilgen Işık Karaşahin  tarafından hazırlanmıştır.

Sayın İlgililer,

Psk. Dr. Bilgen Işık Karaşahin tarafından Kişisel Verilerinizi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda öngörülen ilke ve esaslara uygun şekilde işlediğimizi, güvenliği sağlanmış ortamlarda sakladığımızı ve haklarınız konusunda kanuna uygun davrandığımızı belirtmek isteriz.

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizlere; kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini, bu işlenen verilerin kapsamlarını, kimlere ve hangi amaçlarla aktardığımızı, verilerinizi hangi yollarla ve hukuki sebeplerle topladığımızı ve kanun kapsamında hangi haklara sahip olduğunuzu bildirmek istemiyle oluşturulmuştur.

 İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLEME AMAÇLARI

Aşağıda sayılan kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz ile ilgili kanunda ve diğer ilgili kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLER;

 • Kimlik Verileri (ad- soyad, T.C. Kimlik Numaranız, doğum yeri, doğum tarihi vb.) gibi kişisel verileriniz; Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Randevu Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sağlık Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi gibi işleme amaçları doğrultusunda işlenmektedir.
 • İletişim Verileri (adres, nüfus kayıt örneği, telefon numarası, e-posta ve sair iletişim verisi vb.) gibi kişisel verileriniz; Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Randevu Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sağlık Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi gibi işleme amaçları doğrultusunda işlenmektedir.
 • Muhasebe Verileri (banka hesap numarası, İBAN numarası vb.) gibi kişisel verilerinizi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi gibi işleme amaçları doğrultusunda işlenmektedir.
 • Hukuki İşlem, Cezai Mahkumiyet ve Güvenlik Tedbirleri Verileri (adli sicil kaydı, adalet bakanlığı sorgulama belgesi, vb.) gibi kişisel verileriniz Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin temini vb. gibi işleme amaçları doğrultusunda işlenmektedir.
 • Sağlık Bilgileri (işe girişi muayene formu, engellilik hali var ise engelli oran raporu, Nöropsikolog test ) Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Tanı Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçları doğrultusunda bu veriler işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN, HANGİ YÖNTEMLERLE VE HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLANDIĞI

 • Danışanlarımıza ve çalışanlarımıza ait kişisel veriler, sağlık faaliyetlerimizin ve mevzuata uygun işlemleri yürütmek amacıyla Veri Sorumlusu Bilgen Işık Karaşahin’in meşru menfaatlerine yönelik hukuki sebebine dayalı olarak Bilgen Işık Karaşahin tarafından;

-3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,

 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik,
 • Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği,
 • Telefon, sosyal medya gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

·  HUKUKİ SEBEP;

Kişisel verilerin işlenme amaçlarının hukuki sebepleri ise; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun olmak üzere ilgili mevzuatlarda yer alan hükümlerdir. Aynı zamanda, randevu almanız hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve / veya randevu hatırlatma, tedavi ve hizmet kapsamında tercih ettiğiniz iletişim kanalı üzerinden size bilgi paylaşımı yapılması ve tarafınıza sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetlerini analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama ve hizmetlerimize ilişkin sorularınıza yanıt verilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

 KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILDIĞI

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri çerçevesinde; kanundan kaynaklı işveren yükümlülüklerini yerine getirdiği hallerde ve hukuki bir uyuşmazlık halinde, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli mercilere, Bilgen Işık Karaşahin tarafından gerçekleştirilmesi gerekli faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, yetkili kamu kuruluşlarına, sınırlı olarak Uzman Hekimlere, ilgili mevzuatlar ve hukuki yükümlülüklerimiz gereğince resmi kurumlara aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHA EDİLMESİ

Bilgen Işık Karaşahin; kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir. Sağlık hizmetlerinden kaynaklanan istisnalar kapsamındaki kişisel verilerin imha edilmesi bağlı bulunduğu yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

KVKK GEREĞİ KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİNDE AÇIK RIZA ARANMAYAN DURUMLAR

Aşağıda yer alan hallerde en az birinin bulunması durumunda Kişisel verilerin Açık Rıza’nın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki gerçeklik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Bilgen Işık Karaşahin’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bilgen Işık Karaşahin’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Ayrıca sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, Bilgen Işık Karaşahin tarafından Açık Rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

 KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

 • Veri sahibi olarak sizlerin, KVKK’nın maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına

Yukarıda ele alınmış bu haklar çerçevesinde; Psk. Dr. Bilgen Işık Karaşahin’in internet sitesinde www.bilgenkarasahin.com adresinde yer alan Başvuru Formu ’nu, formda yer verilen bilgileri usulen doldurmak suretiyle “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre formun imzalı bir suretini Tunus Cad. Çim Apt. 81/4 Çankaya/ ANKARA veyahut noter kanalıyla ya da KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu pskbilgen@gmail.com adresine iletebilirsiniz.

admin