Telefon: 0553 058 72 58

UK için : +44 7467 852912

Adres: Tunus Caddesi 81-4

UK için : Kensington/Londra

e-posta

pskbilgen@gmail.com

Yazar başlığı

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait.

Author Archive by admin

KVKK Başvuru Formu

BAŞVURU FORMU

AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVKK’nın 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; işbu haklara ilişkin olarak veri sorumlusu olan Şirketimize yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede Şirketimize “yazılı” olarak yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile, noter vasıtasıyla, Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketin kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde ve hangi kanallar ile tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

 • Şahsen başvuru yapılması halinde, yazılı başvuru, Şirketin internet sitesinde belirtilen güncel adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.
 • Noter kanalı ile tebligat gönderilmesi yoluyla başvuru yapılması halinde, yazılı başvuru, Şirketin internet sitesinde belirtilen güncel adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası uyarınca, talebin niteliğine göre talebinizin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacak olup; yanıtlarımız KVKK’nın 13’üncü maddesinin ilgili hükmü uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim:……………………………………………………………………

Soy isim:………………………………………………………………

TC Kimlik Numarası:…………………………………………..

Telefon Numarası:………………………………………………..

E-posta:………………………………………………………………..

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Adres:.………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.

(Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

 Müşteri

 Ziyaretçi

 İş ortağı

 Diğer:…………………………………………………………………………………………………………

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:………………………………………

Konu:……………………………………………………………………………………………………

 Eski Çalışanım

Çalıştığım Yıllar:……………………………………………………………………………………

 Diğer:…………………………………………………………………………………………………………

 İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

 Tarih :…………………………………………………………………………………………………..

 Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

………………………………………………………………………………………………………………

Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 Adresime gönderilmesini istiyorum.

 E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

  Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibinin (Kişisel Veri Sahibinin)

Adı Soyadı                 :

Başvuru Tarihi         :

İmza                           :

Aydınlatma Metni

PSK. DR. BİLGEN IŞIK KARAŞAHİN
AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Psk. Dr. Bilgen Işık Karaşahin  tarafından hazırlanmıştır.

Sayın İlgililer,

Psk. Dr. Bilgen Işık Karaşahin tarafından Kişisel Verilerinizi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda öngörülen ilke ve esaslara uygun şekilde işlediğimizi, güvenliği sağlanmış ortamlarda sakladığımızı ve haklarınız konusunda kanuna uygun davrandığımızı belirtmek isteriz.

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizlere; kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini, bu işlenen verilerin kapsamlarını, kimlere ve hangi amaçlarla aktardığımızı, verilerinizi hangi yollarla ve hukuki sebeplerle topladığımızı ve kanun kapsamında hangi haklara sahip olduğunuzu bildirmek istemiyle oluşturulmuştur.

 İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLEME AMAÇLARI

Aşağıda sayılan kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz ile ilgili kanunda ve diğer ilgili kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLER;

 • Kimlik Verileri (ad- soyad, T.C. Kimlik Numaranız, doğum yeri, doğum tarihi vb.) gibi kişisel verileriniz; Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Randevu Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sağlık Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi gibi işleme amaçları doğrultusunda işlenmektedir.
 • İletişim Verileri (adres, nüfus kayıt örneği, telefon numarası, e-posta ve sair iletişim verisi vb.) gibi kişisel verileriniz; Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Randevu Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sağlık Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi gibi işleme amaçları doğrultusunda işlenmektedir.
 • Muhasebe Verileri (banka hesap numarası, İBAN numarası vb.) gibi kişisel verilerinizi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi gibi işleme amaçları doğrultusunda işlenmektedir.
 • Hukuki İşlem, Cezai Mahkumiyet ve Güvenlik Tedbirleri Verileri (adli sicil kaydı, adalet bakanlığı sorgulama belgesi, vb.) gibi kişisel verileriniz Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin temini vb. gibi işleme amaçları doğrultusunda işlenmektedir.
 • Sağlık Bilgileri (işe girişi muayene formu, engellilik hali var ise engelli oran raporu, Nöropsikolog test ) Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Tanı Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçları doğrultusunda bu veriler işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN, HANGİ YÖNTEMLERLE VE HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLANDIĞI

 • Danışanlarımıza ve çalışanlarımıza ait kişisel veriler, sağlık faaliyetlerimizin ve mevzuata uygun işlemleri yürütmek amacıyla Veri Sorumlusu Bilgen Işık Karaşahin’in meşru menfaatlerine yönelik hukuki sebebine dayalı olarak Bilgen Işık Karaşahin tarafından;

-3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,

 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik,
 • Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği,
 • Telefon, sosyal medya gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

·  HUKUKİ SEBEP;

Kişisel verilerin işlenme amaçlarının hukuki sebepleri ise; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun olmak üzere ilgili mevzuatlarda yer alan hükümlerdir. Aynı zamanda, randevu almanız hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve / veya randevu hatırlatma, tedavi ve hizmet kapsamında tercih ettiğiniz iletişim kanalı üzerinden size bilgi paylaşımı yapılması ve tarafınıza sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetlerini analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama ve hizmetlerimize ilişkin sorularınıza yanıt verilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

 KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILDIĞI

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri çerçevesinde; kanundan kaynaklı işveren yükümlülüklerini yerine getirdiği hallerde ve hukuki bir uyuşmazlık halinde, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli mercilere, Bilgen Işık Karaşahin tarafından gerçekleştirilmesi gerekli faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, yetkili kamu kuruluşlarına, sınırlı olarak Uzman Hekimlere, ilgili mevzuatlar ve hukuki yükümlülüklerimiz gereğince resmi kurumlara aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHA EDİLMESİ

Bilgen Işık Karaşahin; kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir. Sağlık hizmetlerinden kaynaklanan istisnalar kapsamındaki kişisel verilerin imha edilmesi bağlı bulunduğu yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

KVKK GEREĞİ KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİNDE AÇIK RIZA ARANMAYAN DURUMLAR

Aşağıda yer alan hallerde en az birinin bulunması durumunda Kişisel verilerin Açık Rıza’nın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki gerçeklik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Bilgen Işık Karaşahin’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bilgen Işık Karaşahin’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Ayrıca sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, Bilgen Işık Karaşahin tarafından Açık Rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

 KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

 • Veri sahibi olarak sizlerin, KVKK’nın maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına

Yukarıda ele alınmış bu haklar çerçevesinde; Psk. Dr. Bilgen Işık Karaşahin’in internet sitesinde www.bilgenkarasahin.com adresinde yer alan Başvuru Formu ’nu, formda yer verilen bilgileri usulen doldurmak suretiyle “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre formun imzalı bir suretini Tunus Cad. Çim Apt. 81/4 Çankaya/ ANKARA veyahut noter kanalıyla ya da KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu pskbilgen@gmail.com adresine iletebilirsiniz.

Duygu Regülasyonu

Duygu Regülasyonu

Duygularınızı tanıyor musunuz, hangi duyguyu yaşadığınızda nasıl davrandığınızın farkında mısınız? Kendinizi sakinleştirme beceriniz nasıldır. Bir duygu yaşadığınızda yakıp yıkıp geçiyor musunuz? Yoksa kendinize “bir dur” diyebiliyor musunuz? İşte buradaki bir dur çok önemli. Çünkü bu “bir dur” duygu yoğunluğu yaşayan sağ beyinden daha mantıklı düşünen sol beyne geçişi sağlayan anahtardır. Yaşadığınız olayı daha net değerlendirebildiğiniz ve ihtiyacınızı daha net görebildiğiniz aşamaya gelmenizi sağlar.

            İşte duygu regülasyonu bu “bir dur, sakin ol” dememizi sağlayabilen davranışlarımız, içsel konuşmalarımızdır.

            Bebekler ve okul öncesi çocuklar duygu regülasyonu için beyinleri tam gelişmediğinden yani kendilerine bir dur becerileri olmadığından sakinleşmek için meme veya emzik emmeyi, anne/ bakım verenin kucağını, hiç yanından ayırmadığı battaniyesi/ayıcığı varsa bunları kullanırlar. Zamanla ebeveyn olarak çocuğa bu nesne veya kişilere bağımlılığını azaltabilmek ve içsel dünyasını geliştirebilmek için duygu regülasyonuu çocuğa öğretmemiz gerekir. Tabii ki ağlayan çocuğu sakinleştirmek kolay değildir. Ancak bu becerinin gerekliliğini bilerek çocuğun sakinleşmesi için uygun ortamı yaratmak önemlidir. Örneğin, 4 yaşındaki kızınız AVM’de istediği oyuncağı almadı diye kendini yerden yere attığında, kolundan hınçla çekiştirmeye ve sana kaç derim böyle davranma beni rezil ediyorsun diye bağırmaya başlamadan önce, onun beyninin duygu regülasyonunu öğrenmeye ihtivayı olduğunu ve bunu ancak sizin yardımınızla yapabileceğini hatırlayın.

1.      Önce duygusunu kabul edin ve ona yansıtın. İstediğin oyuncağı almadım diye çok kızdın.

2.      Sakin kalın ve bekleyin, sizi duyması için biraz ağlayıp rahatlamasına izin verin. Ne var ağlayacak evde 1000 tane benzer oyuncak var demeyin.

3.      3 ağlamaya devam ettiğinde ki bunu ilk uyguladığınızda ağlama sesi artabilir. Evet bana çok kızdın, hadi biraz sakinleşmeye çalış, ne yapabileceğimizi konuşalım gibi cümleler kurabilirsiniz.

4.      Unutmayın duygu regülasyonunu sizin sayenizde öğrenecek siz o ortamda çıldırırsanız o da çıldıracaktır.

5.      Sakinleştikten sonra diğer gelişimizde alabiliriz veya neden uygun olmadığını anlatmaya çalışın kısaca. Eğer bunu anlayamayacak durumdaysa, dikkatini başka yere yönlendirme durumunu kullanın ve hadi gel babana sürpriz yapalım ya da acaba sinemada güzel bir çizgi film var mı ona bakalım gibi bir şey kullanabilirsiniz.

6.      Çocuğunuz büyüdükçe öfkesini ifade etmek için ağlama, bağırma yerine kelimeleri kullanmaya başlamasına teşvik edin. Neye kızdığını dinleyin. Ardından o konuşabilir hale geldiğinizde kendi bakış açısını açıklayın. Ağlayacak ne var, buna mı ağlıyorsun, amaaaan çok saçma Alican’ın vermediği oyuncağa ben sana alırım demeyin. Duygusunu reddetmeyin. O onun duygusu, sizin değil. Ama duygusunu yönetmesine yol gösterin. Hangi ihtiyacından ötürü o duygu içinde ve o ihtiyacı nasıl giderebileceğinize bakın.

 

Özellikle okul öncesi çocuğunuz varsa onu sakinleştirmeye çalışırken karnının aç, uykusuz, kakasının gelmediğine emin olun. Çünkü bedenimizin ihtiyaçları duygu regülasyonumuzu olumsuz etkiler. Örneğin, uykusuzken veya açken yetişkinlerin de çok öfkeli olması veya çok küçük durumları tolere edememesi gibi. 

[instagram-feed]

Pozitif Disiplin

            Disiplin denince akla ilk gelen cezadır. Bu yüzden, bazı anne babalar çocuklarına disiplin uygulamaktan korkarlar, disiplin uygulamalarından ötürü çocukların onları sevmeyeceklerini düşünürler. Çocukların düşüncelerine önem vermedikleri şeklinde izlenim vereceklerine ya da kendi kurallarını çocuklarına dayatmamaları gerektiğine inanırlar. Oysa disiplin hem gerekli hem de çocuğun gelişimine katkısı büyüktür. Disiplinin amacı çocuğunuzu eğitmektir ve önemli olan disiplinin nasıl uygulandığıdır.

            Artık disiplin yerine pozitif disiplin uygulamaları öne çıkmakta. Pozitif Disiplin aslında çocukla bir güç savaşına girmemek ve amaçtan (yani asıl olan çocuğa doğru olanı öğretmek olduğunu unutmadan) sapmadan sürece devam edebilmek.

Peki pozitif disiplin nasıl olur.

1.      Pozitif disiplin çocukla inatlaşacağınız, kimin dediğinin olacağına karar verdiğiniz, üstünlüğünüzü kanıtlayacağınız bir süreç değildir.

2.      Dolayısıyla ebeveynin sakin kalması önemlidir. Çünkü ebeveyn öfkelendiği anda bu gerginliği artırır ve çocukta da olumsuz duyguların oluşmasına sebep olur. Tahmin edersiniz ki olumsuz duygu hissettiğimizde iş birliğine daha uzak durur ve inatlaşırız. Çocuklar da öyle.

3.      Olumlu bir etkileşim içinde olun, öğrenme güven ve yakınlık duyulduğunda gerçekleşir.

4.      Konuda kalın, konuyu saptırmayın. Örneğin, çocuk ağzından sakızı çıkardı ve elinde tutuyor. İğrenç demek yerine, peçeteye sarıp atabilirsin deyin. (ardından defalarca sakızı eline almaması gerektiği için uyarmış olduğunuzu hatırlatabilirsiniz. Ancak çocukların öğrenmesi zaman alır. Biz yetişkinler de bir şeyi öğrenmek için bir kaç kez tekrarlamamız gerekir.)

5.      Suçlamak yerine çocuğunuzun bakış açısını anlamaya ve ona yardımcı olmaya çalışın. (Kardeşim 4 yaşında evde yalnız kaldığında çiviyle evin duvarlarını kazımıştı. Yıllar sonra durumu konuştuğumuzda abla ben evin mimarıydım ve evi yeniden tasarladığımı düşünerek duvarları delik deşik etmiştim diye anlatmıştı. Evet çok acı bir durum hem annem babam hem de kardeşim için) Buradaki örnek için bahçede rahatça yapıp bozabileceği daha tehlikesiz bir yol bulabilirdi.

6.      İş birliğine açık olduğunuzu gösterin. Örneğin sofraya gelmiyorsa, ama senle vakit geçirmek istiyoruz, seni çok özledik demek gibi.

7.      Kabul etmek istemediği bir durumda peki ne yapabiliriz ya da senin için ne yapabilirim diye sorun. Ve ciddiyetle dinleyin.

8.      Mola yöntemini ceza olarak sunmayın sakinleşme zamanı deyin. Hadi ikimizde biraz düşünüp sakinleşelim deyin. Yani ikiniz de mola verin.

9.      Mizahı kullanın.

10.  Oyun haline getirin. Bakalım oyuncaklarını kim daha çok sepete atabilecek gibi.

11.  Uzun cümleler kurmak yerine, bir kaç kelime ile isteğinizi belli edin.

12.  Seçenek sunun.

13.  Cevabı hoşunuza gitmeyecek soru sormayın. Yatması gereken vakitte uyumak ister misin demeyin. Sizin bunu hatırlatma yapmak için sorduğunuzu anlamasına daha çok uzun zaman var.

14.  Sarılın, sevin, çok iyi iş çıkardın deyin ve çabasını gördüğünüzü mutlaka gösterin.

 

 

Bunları yapabilmek için sakin kalmanız ve genel olarak gerginleşmeden meseleleri ele almayı bilmek önemlidir. Eğer çocuğunuza onun gelişim döneminden dolayı zorlandığı durumlar için sinirleniyorsanız, bağırıyorsanız bilin ki yanlış yoldasınız. Diğer taraftan her zaman bu kadar kontrollü dayanamayabilirsiniz. Ama fark etmeye genel tavrınızı eğitmeye çalışın. 

[instagram-feed]

Cinsel Eğitim Önemlidir!

Çocuklara verilecek cinsel eğitim her çocuğun yaşına ve gelişimine göre değişir. Ancak, hangi yaşta olursa olsun çocuğunuza gerekli cinsel eğitimi vermeniz ve dokunmanın sınırlarından bahsetmeniz çocuğunuz için koruyucu bir durum olacaktır.

Öncelikle, aileler özellikle çekirdek aileler çocuk zaten küçük aman anlamaz diye yanlarında giyinip soyunabilir, banyo yaparken kıyafetleri ıslanmaması için çıplak olmayı tercih edebilir. 3 yaşından sonra cinsel kimilik gelişimi başladığı ve beden farkındalığı arttığı için 3 yaşından sonra çocuğunuzun yanında üstünüzü değiştirmeyi aynı cinsiyetli ebeveynler dahil. Siz üstünüzü değiştirirken kapınızı çalmasının gerekliliğini öğretin. Böylelikle özel bölgelerin gizliliği ile ilgili bilgi edinmeye başlar. Ardından sadece doktorda veya banyoda kıyafetlerin çıkarılabileceğinden bahsedin. Yine uygun olan ortamları ve uygun olmayan ortamlar hakkında bilgi edinmiş olacaktır. 3 yaşından büyük oğlunuza abla senin çişini yaptırsın veya kızınıza ağabey ile tuvalete gidiver gibi cümleler kurmayın. Onun bedenine önce siz saygı duyun.

İstemediği kişiler çocuğunuzu öpmeye kalktığında kibar olmak için bi kere öpüversin abla o abla demeyin. Çocuğunuzun bedenine önce siz saygı duyun.

Her çocuk sevilmeyi ister ve dokunmak bir çeşit sevgi göstergesidir. Dolayısıyla çocuğunuza mutlaka sosyal dokunuşları ve uygun olmayan dokunuşları öğretin. Örneğin okuldaki öğretmeni ona sarılır ve bu çocuğunzuu mutlu eder, arkadaşının annesi sevmek için sırtını sıvazlayabilir bu da bir ilgi sevgi göstergesidir. Ancak özel bölgelere dokunmak sevgi göstergesi değildir. Eğer dokunup ben seni böyle seviyorum diyen olursa mutlaka size haber vermesi gerektiğini belirtin.

            Kendi cinsel hayatınıza dikkat edin. Bilgisayarlardaki videoları, dergilerinizi, prezarvatiflerinizi iyi saklayın. Çocuklar karıştırmaz ki bir yanılgıya düşmeyin.

            Diyelim ki video izleme veya istismar durumu söz konusu oldu olayı anlamadan paniğe kapılıp çocuğunuzun aklını karıştırmayın. Sakin kalın ve ne olmuş dikkatlice dinleyin. Anlatmak istemezse saygı duyun, anlatmaya zorlamayın. İstismar söz konusu ise o kişiden çocuğunuzu uzak tutun. Video, dergi söz konusu ise ortamdan kaldırın.

 

Bengi Semerci’nin Çocuklarımızla Cinsellik kitabını öneririm. 

[instagram-feed]

Çocuklarda mastürbasyon

Çocuklarda mastürbasyon özellikle 3 yaştan 6 yaşına dek çok sık görülen bir rahatlama davranışıdır. Aslında mastürbasyonun çocuk için bebeklik dönemindeki parmak emme, tırnak yeme davranışından pek farkı yoktur. 3 yaşla beraber kendinin farkına varan, vücudunu tanımaya başlayan çocuk el, ayak, gibi uzuvlarının yanında cinsel organını da fark eder. Bu bölge tıpkı avuçiçi gibi dudak gibi daha hassas olduğu için dokunarak rahatladığını fark eder ve rahatlamak için mastürbasyon yapabilir.

Pek çok aile çocukta bu davranış başladığında paniğe kapılır, utanır, çocuğun “bir şeylere” şahit olduğunu düşünebilir. Ya da çocuğa çok aşırı tepki gösterebilir. Bu aşırı tepkinin altında ebeveynin, çocuk için mastürbasyonun anlamı ile bir yetişkin için anlamını aynı tutmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Aşırı tepki ya da utandırma çocuğa ne olduğu konusunda karmaşa yaratır. Dolayısıyla, ya kendi bedeninden utanmaya ya da sizi sinirlendirmek istediğinde bu durumu kullanmaya başlar. Bu yüzden sakin kalmak, bu davranışını sadece odasında yapabileceğini belirtmek ve davranışı bu şekilde kontrol altına almak sağlıklı olacaktır.

Çocuklar genelde herhangi bir kaygıdan veya kendince zorlandığı durumların ardından mastürbasyona başvururlar. Örneğin memeyi bırakması, bakıcı değişimi, yeterli ilgiyi alamaması gibi nedenler çocuğun kendini bu şekilde rahatlatmasına sebep olabilir. Bu noktada, davranışın sıklaşmasının altında yatan nedeni bulmak ve buna çözüm getirmek daha etkili olacaktır. Örneğin, mastürbasyon çok sıkça tekrar edildiğini gözlemlediğinizde dikkatini dağıtmak için hadi oyun oynayalım diyebilir, özellikle su ile oynanan oyunlar veya hamur oyunları (renkli hamurlar veya anneyle hamur yoğurmak bile olabilir, bu hamura şekil vermek olabilir ) çocuğun kaygısına iyi gelir, rahatlamasına yardımcı olan oyunlardır.

[instagram-feed]

Çocuğumun Bu Duygusuyla Ne yapacağım?

 

Toplum olarak en az önem verdiğimiz ve bence en az bilgi sahibi olduğumuz şey duygularımız. Duygularımızı nasıl yaşadığımızın, duygularımızın bizi nasıl yönlendirdiğinin hiç farkında değiliz. Çok kez hangi duyguyu yaşadığımızın farkında değiliz. Adlandırmada bile sıkıntı çekiyoruz.

Bunların yanı sıra bazı duyguları ayıp ve kötü diye nitelendiriyor, hissedilmesini onaylamıyoruz bazı duygularımızın da hep devam etmesini istiyoruz. Örneğin, ebeveyn olarak çocuğunuzun sürekli keyifli ve mutlu olmasını beklemek çok gerçekçi bir beklenti olmaz. Çünkü duygular, olumluları da olumsuzları da geçicidir. En başta bunu bilmek önemli. Ardından hem kendi hissettiklerinizi hem de çocuklarınızın hissettiklerini adlandırmanız çok önemli. Mutlaka duygu isimlerini öğrenin, mutluluk, kıskançlık, hayal kırıklığı, endişe, kaygı, korku, şaşkınlık gibi. Küçük çocuklara nasıl hissediyorsun diye sorarsanız size iyi veya kötü der. Hatta bizim toplumumuzda pek çok yetişkin de böyle cevap verir. Çocuğunuz ayırt edemese de siz onun duygularını adlandırmasına yardım edin. Aaaaaa kardeş kıskanılır mı demek yerine, kardeşine hediye gelince üzüldün sanırım ya da biraz kıskandın sanırım deyin. Ki olumlu duyguların olduğu kadar olumsuz duyguların da kabul edildiğini görsün.

Yine öfke en çok bastırılmaya çalışılan venasıl ifade edileceği bilinemeyen duygulardan biri.  Eğer anne baba kendi öfkesiyle ne yapacağını bilemiyorsa, bir süre görmezden geliyor, bir süre bastırıyor ve en sonunda patlıyorsa çocuk öfkelendiğinde de hem ona model olamıyor hem de kendisi de çocuğun o öfkesini nasıl yönlendireceğini bilemiyordur. Bu noktada, hani hep diyorum ya kendinizi tanıyın diye, önce kendinizi fark edin siz öfkenizle ne yapıyorsunuz ardından çocuğunuzun öfkesini yaşamasına alan sağlayın. Örneğin istediği olmadığı için bağırıp çağırıyor, mutlaka o öfkeyi başta kabul edin ve çok kızmışsın, oyuncağı almadık diye çok kızdın deyip sakinleşmesi için ona biraz zaman tanıyın. Sakinleşince (siz sakin kalarak onun sakinleşmesine izin verirseniz, siz de onunla ya her tür oyuncağı alıyoruz sabahtan beri geziyoruz gene mutsuz gene mutsuz diye sinirlenmezseniz- duygular geçicidir dedik o bir süre sonra sakinleşecektir) mutlaka oyuncağı almak için ne yapabiliriz ya da sen ne yapabilirsin diye oturup konuşun. Bu örnekteki durum için çocuğunuzun en az 4 yaşında olması gerekir. Ve öncesinde duyguları tanıtmış olmanız gerekir.

Bunu başarabilmeniz için sizin evinizde sizin de biraz sinirlendim sanırım sakinleşmem gerekiyor sakinleşince konuşalım diyebildiğiniz bir aile ortamı gerekiyor. Aksi takdirde, sinirlendiğinizde kapı çarpıyorsanız, ne haliniz varsa görün diye bağırıyorsanız çocuğunuz da öfkesini benzer yolla ifade etmeye devam edecektir.

En temelde anlatmak istediğim ise olumlu ve olumsuz duyguları kabul etmenin önemini vurgulamak. Her duygu içten gelir. Ve tanındığı, kabul edildiği zaman kişi o duygusuyla ne yapacağını bilebilir. Çünkü olumlu ve olumsuz her duygunun bizim hayatımızda bir işlevi, bizi harekete geçiren bir gücü vardır. Bu gücü keşfedebilmemiz için önce o duyguyu yaşamaya izin vermek gerekir. Ancak bu demek değil ki öfkelendik, tamam ben öfkelendim istediğimi yapmakta özgürüm kırarım dökerim değil tabii ki. Duyguyu hissetmeye izin var ama ne yapacağımızı sakinleşince bulacağız. Her davranışa izin yok.

 

Örneğin, sınıftaki arkadaşını kıskanan çocuğunuz daha çok çalışarak onun kadar iyi notlar alabilir. Bir işle ilgili kaygılandığımızda risklerimizi daha iyi ele alabiliriz. Ama çocuğunuz kaygılandığında yaaaa takma yaa ne takıyorsun, ben sana en güzel kırmızı arabayı alırım onun da kırmızı arabası olmaz mı diyorsunuz ya da öğretmenle konuşurum sana sözlüden yüksek verir mi diyorsunuz yoksa nasıl baş edeceğinizi bilemeyip oğlum vaktinde çalışsaydın şimdi ne ağlıyorsun mu diyorsunuz bunlar hep sizin dikkat etmeniz ve farkına varmanız gereken davranışlarınızdır. İşte bu yüzden diyorum ki önce adlandırın ardından çocuklarınızın duygularını kabul edin. Sonrasında ne yapacağımızı sakince bulalım. 

[instagram-feed]

Otizmde Erken Tanı Önemlidir!

Otizm, üç temel alanda bozulmalardan oluşan gelişimsel bir hastalıktır. Bu alanlar şunlardır:

1.      Sosyal etkileşimde bozulmalar

2.      İletişim ve dilde bozulmalar

3.      Kısıtlı ve tekrar edici davranışlar

Bu üç alanın hayata yansımasına bakıldığında pek çok semptom ortaya çıkar, en bilenen bu çocuklar isimlerine bakmazlar, göz kontağı sınırlıdır. Dil gelişimleri daha farklıdır. Nasılsın diye sorulduğunda iyiyim diye cevap vermek yerine, sizin söylediğinizi tekrar ederler. En belirgin ve en küçük yaşta bile ayırt edebileceğiniz durum ise, aranızda sıcak samimi bir etkileşim kurulması zordur. Çok küçük bebeklerle bile aranızda oluşan o sıcak ilişkiyi hissedemezsiniz. Kendinizi daha çok onun isteklerini gerçekleştiren bir robot gibi hissedebilirsiniz, istediği olduğunda onun keyfini çocuk da hissetmez, size de bunu yansıtmaz. Bu semptomları tek tek ele almayacağım her yerde var  ama erken tanı otizmde çok önemlidir çünkü artık beyin çalışmaları beynin esnekliğini kanıtlamış ve çevrenin kontrol edilmesiyle çocukların eğitiminin ve ebeveynin doğru yönlendirmesinin otizmi olan çocuklar için hayati önem taşıdığını kanıtlamışlardır.

Ben biraz klinikte rastladığım durumlardan bahsedeceğim. Ebeveynin yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi otizm belirtileri olan çocuğun bu belirtilerini görmezden gelmek. Biraz daha büyüsün geçeceğine inanmak, zaten küçük olduğu için bunları yaptığını düşünmektir. Yine en çok belirtilen durum, kardeşinden önce böyle değildi, okula başlamadan bu kadar içine kapanık değildi gibi düşünülmesi. Evet bazen, 1-2 yaşa kadar her şey yolundaymış gibi görünebilir ve birden ortaya çıkmış gibi bir durum olabilir. Ancak her yaşın gerekliliği farklıdır, yaş büyüdükçe beyin o beklentileri karşılamayıp otizm daha belirgin hale gelebilir.  

 

 Oysa 4 yaşa dek beynin esnekliği en yüksek düzeydedir. Dolayısıyla erken tanı çocuğunuzun yaşamını çok daha iyi şekillendirmesini sağlayacaktır. Ebeveyn olarak böyle bir durumu kabullenmek tabii ki duygusal olarak ağırdır ancak mutlaka çevrenizden destek alın ve değiştirebileceğiniz bir durum varsa tedavi ve eğitim için geç kalmayın.  Genelde yapılan hatalardan biri de bu konunun uzmanı olmayan kişilere çocuğun durumunu danışmaktır. Otizm tanısını psikiyatrisiler koyar, klinik psikologlar değerlendirmesini yapar ve semptomları olduğunu söyleyip tanı için sizi yönlendirir. Diğer kişilerin benim çocuğum da geç konuştu, sonra düzeldi gibi söylemleri sizi tedavi arayışından alı koymasın çünkü siz kendi çocuğunuzdan sorumlusunuz. Uzmanına danışın ve size her şey yolunda diyen kişi uzman olsun. 

[instagram-feed]

Çocukları Ağlatmamalı Mıyız?

Çocuk ruh sağlığı ile ilgili internette, televizyonda aktarılan bilgi arttıkça, bu bilgi ebeveynlerde daha fazla kaygıya neden oluyor. Örneğin anneler artık kliniğe, memeyi, emziği, biberonu bıraktırırken, tuvalet eğitimi verirken çocuğuma travma yaşatırsam kaygısıyla başvuruyor. Bu annelerin kaygıları değerlendirildiğinde genelde anneler için çocuklarının ağlaması dayanamadıkları bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Ya çocuğumu ağlattığım için ona travma yaşatırsam ya benim onu sevmediğimi düşünürse gibi endişeleri olabiliyor. Genelde soru ağlatmadan çözüm bulmak olunca çocukla etkileşim sağlıksız bir hal alıyor çünkü çocuk annenin/babanın bu hassasiyetini anladığında her şeyi ağlayarak istemeye başlıyor. Diğer yandan annenin çocuğu için gerekli gelişim basamakları için adım atması gerektiğinde ağlatma korkusuyla adım atamıyor. Bu noktada anne çocuğuna ihtiyacı olan motivasyonu nasıl sağlayabileceğine odaklanmak yerine ağlatmamaya odaklandığında aralarındaki etkileşim sağlıksız bir hal alıyor ve çocuk o gelişim basamağını atlayamadığı için diğer becerilerini ortaya çıkaramamış oluyor. Buna memeyi bıraktırma, uvalet eğitiminin gecikmesi veya hala anne ile beraber uyuma örnek verilebilir. 3 yaşına dek meme emen çocuğun anneden ayrışma ve bireyselleşme süreci sekteye uğruyor ardından kreşe başlamakta sıkıntı yaşıyor ardından sosyalleşme süreci sekteye uğruyor ve bu böyle devam ediyor.

Dolayısıyla anne- babanın çocuğu ağlamasına neden bu kadar hassas olduklarını bulmaları ve bu durumu çözmeleri gerekmektedir.

 

Çocuklar güçlüdür, büyümek için içgüdüleri vardır. Sadece sizin teşvikinize ihtiyaç duyarlar. Sizin eyvah beni sevmeyecek, çocuğumu hiç ağlatmamalıyım gibi içsel bir durumunuz olduğunda bunun endişesini onlar da hisseder ve daha çok ağlarlar. Çocuğunzun bir durumu aşma potansiyeline güvenin ve biraz içsel konuşma yapın, çocuğunuz ağlarken siz neler yaşadığınıza dair.

 

[instagram-feed]

Anne-Baba Kendini Tanımalı

Çocuk yetiştirme ile ilgili en çok önemsediğim noktalardan biri, anne ve babanın kendi farkındalıklarının olmasıdır.

Her aileye mutlaka sorarım, siz nasıl birisiniz?

Endişeli misiniz, kendinizi pek de takdir etmez misiniz?

Yoksa genelde çevrenizdeki insanları pek becerikli bulmaz ve kendi yaptıklarınızı da beğenmez misiniz?

İnsanlarla vakit geçirmeyi sever misiniz?

Yoksa genelde duygularınızı kendi içinde yaşar, çok dillendirenleri pek hoş karşılamaz mısınız?

Hemen öfkelenir misiniz  ve öfkelendiğinizde bunu nasıl belli edersiniz?

Yoksa öfkelenmek ve bunu belli etmek sizin için ayıp mıdır?

Kendinizle ilgili bu ve nice sorunun cevabını bilmek çok önemlidir. Çünkü önce kendinizin olumlu ve zayıf yanlarını bileceksiniz ki her türlü özelliğinizi sahiplenerek bunların sorumluluğunu alabilesiniz.

Ardından çocuğunuzu tanıyacaksınız. Azimli bir çocuk, başarısız olunca çabalıyor mu yoksa hiç üstünde durmayıp başka bir etkinliğe mi devam ediyor?

Çocuğunuza hangi cümleyi kurarsanız oyuncaklarını toplatabilirsiniz. Hangi cümleyi kurarsanız, çok sinirlenip size saldırmaya başlar ya da ne olduğunda o ortamdan uzaklaşmak ister.

Kendinizi tanıyıp, kendi davranışlarınızın sorumluluğunu almak, çocuğunuzla yaşadığınız sıkıntılarda uygun çözüm yolu geliştirmek açısından önemlidir.

Ayrıca, çocuğunuzla aranızda mizaç farklılığının farkında olmak çocuk-ebeveyn ilişkisinin sağlıklı ilerlemesine yardımcı olur.  Örneğin, duyguları içinde yaşayan birisiniz.  Öfkeyi belli etmenin sakıncalı olduğunu düşünüyorsanız, çünkü her öfke ifadenizde çevrenizdekilerin kalbini kırıyorsunuz.  Bu durum, çocuğunuzun öfkesini ifade etme tarzını belirleyecektir. Çocuğunuzun duygu ifade etmesine farkında olmadan müdahale edecek ve onun sağlıklı gelişimi için yapmanız gerekenleri (yine farkında olmadan) yapmayacaksınız.

En çok rastladığım durumlardan biridir: anne ve baba çok çalıştığı için çocuğuyla yeterince vakit geçiremez, belki yorgunluktan çocuğun oyun isteğini geri çevirir. Kendi suçluluğuyla, vakit geçiremediği için yaşadığı vijdan azabıyla baş etmek için çocuğa her istediği oyuncağı alır. İşte buradaki anne/baba kendi suçluluk hissini, vijdan muhasebesinin farkında olmalı ki çocuğun oyuncakçıdaki tutturmaları ile sağlıklı şekilde baş edebilsin.  Aksi takdirde ebeveynin kendini fark etmediği durumda vijdan azabı ne ebeveyni doğru seçeneğe götürecek ne de çocuğun tutturmalarını çözecektir.

 

İşte bu yüzden kendinizi ve çocuğunuzu tanıyın, duygu ve davranışlarınız arasındaki ilişkiyi anlamaya fark etmeye gayret gösterin.

Bilgen IŞIK KARAŞAHİN